TalentenKracht

 

Wie goed kijkt naar peuters en kleuters, ziet verbazingwekkende talenten. Ze blijken een kei in logisch denken, het herkennen van patronen, het vinden van hun weg, de constructie van bouwwerken en niet te vergeten: ze sprankelen in hun verwondering om en nieuwsgierigheid naar de wereld om hen heen. Hoe kunnen we deze talenten in beeld brengen, behouden en ontwikkelen in plaats van ze te laten wegkwijnen? Daarover gaat het Programma TalentenKracht.

 

Onderzoek naar de ontwikkeling van jonge kinderen gaat veelal uit van de volwassen blik op de wereld en het huidige schoolcurriculum zoals dat is opgedeeld in de kernelementen taal en rekenen. Dat is jammer, want daardoor blijven we binnen bestaande kaders en zien we waarschijnlijk veel over het hoofd.  In januari 2006 is een onderzoeksproject naar de talenten van jonge kinderen gestart onder de naam TalentenKracht. TalentenKracht tracht een wetenschappelijk antwoord te vinden op de vraag welke talenten, mogelijkheden en kwaliteiten kinderen in de leeftijd van 3-5 jaar hebben, hoe talenten op verschillende cognitieve gebieden onderling verweven zijn en op welke manier deze talenten verder ontwikkeld zouden kunnen worden. De focus ligt op talenten die vallen onder de disciplines wiskunde, natuurwetenschappen, techniek en logica. In het bijzonder: vertonen kinderen in de leeftijd van drie tot en met vijf jaar talenten op gebieden als logisch nadenken, redeneren en ruimtelijk inzicht? Het gaat hierbij nadrukkelijk niet om bollebozen, maar om kinderen met een normaal intelligentieniveau. Het in kaart brengen van de natuurlijke talenten van kinderen en de mogelijkheden op langere termijn voor een betere aansluiting tussen deze talenten en het onderwijs, krijgen binnen het onderzoeksprogramma TalentenKracht op talrijke manieren vorm.
Ga naar de site van TalentenKracht


Wetenschappers én ouders
Aan TalentenKracht werkt een zeer interdisciplinaire groep wetenschappers mee op het gebied van de pedagogiek, (neuro- en ontwikkelings)psychologie, onderwijskunde, reken- en science-educatie en taalverwerving, om er enkele te noemen. Deze onderzoeksgroepen werken alle vanuit hun eigen inzichten aan het onderzoek mee en vullen elkaar daarmee aan om de talenten van jonge kinderen in kaart te brengen. Dit gebeurt door middel van activiteiten die met kinderen gedaan worden en welke op video worden vastgelegd. Deze activiteiten zijn zeer open van aard. De gebruikte materialen omvatten bestaand speelgoed (knikkerbaan, Lego, bouwblokken, spiegels), dagelijkse en huiselijke attributen (eiersnijder, ontdekdoos van de HEMA, badeendje), opstellingen bij NEMO en gespreksonderwerpen (kleur, maan en zon, het weer).

 

Daarnaast is de betrokkenheid van ouders, leerkrachten en andere belanghebbenden essentieel. Uiteindelijk moeten zij de vruchten van het programma kunnen plukken, samen met de kinderen. Daarnaast zullen ze ook als bron kunnen fungeren: zij komen dagelijks met kinderen in contact, en daarvan valt veel te leren. Door al deze kennis bij elkaar te brengen ontstaat een brede basis voor verder onderzoek.
Op basis van de resultaten van het pilot-onderzoek in 2006 en 2007 is een studie opgestart voor de periode 2008–2010. TalentenKracht wordt ondersteund door het Ministerie van OCW en het Programma VTB van het Platform Bčta Techniek.


Ga naar de site van TalentenKracht